มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
 • แนะนำมูลนิธิ
 • เครื่องหมาย/สัญลักษณ์มูลนิธิ
 • คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
 • บริจาคกับมูลนิธิ
 • แผนที่มา มยช
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในปี พ.ศ. 2528 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กเร่รอน
และเยาวชนในพื้นที่กันดาร ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยวันที่ 15 กรกฎาคม 2528"โครงการเพื่อเยาวชนพลัดถิ่น" เป็นโครงการแรกที่มูลนิธิ ได้เริ่มดำเนินการ
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์
 • เพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนชนบทที่จำเป็นต้องทำงานหารายได้ช่วย เหลือครอบครัวก่อนวัยอันสมควร
 • เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
  ปลูกฝังทัศนคติในการรักท้องถิ่นและร่วมกันจรรโลง ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 • เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษาในงานอาชีพต่าง ๆ และการให้การสนับสนุนการ
  ประกอบอาชีพอิสระแก่เยาวชนชนบท
 • เพื่อติดตามศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อเท็จจริงที่เป็นผลมาจากการอพยพแรงงานของคนหนุ่มสาวจากชนบทและนำเสนอผลจากการศึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดพิมพ์สื่อต่างๆเพื่อการให้การศึกษาและเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
 • ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
 
การจดทะเบียนของมูลนิธิ
15 กรกฎาคม 2528
ดำเนินการ โครงการเพื่อเยาวชนพลัดถิ่น
15 กรกฎาคม 2531
จัดตั้งเป็นองค์กรชื่อ "ศูนย์เยาวชนพลัดถิ่น"
17 ตุลาคม 2532
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้มีสถานะเป็นมูลนิธิ
ใน นามมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
20 มิถุนายน 2533
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2537
กระทรวงการคลังประกาศให้ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
มีฐานะเป็นองค์กรเอกชน สาธารณะกุศล ลำดับที่ 247
1 พฤศจิกายน 2538
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับจดทะเบียนให้เป็นองค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
16 พฤศจิกายน 2549

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศ
ให้เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

 
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) มีสำนักงานปฎิบัติงาน 2 แห่งได้แก่
 
  สำนักงานบางบอน เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย
แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2416-8073-4โทรสาร 0-2894-2819
 
 สำนักงานร้อยเอ็ด 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ (043) 547-782-3
 

  

เครื่องหมายมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มีลักษณะเป็นภาพวาดโครงร่างคล้ายจริงของมารดา
และบุตรชาวชนบทอยู่ภายในกรอบวงกลมที่มีเส้นรอบวงสามในสี่ส่วน
โดยบุตรคนโตยืนอยู่ข้างมารดาทางซ้ายของภาพและคนเล็กขี่คอบุตรคนโต
ทั้งสามหันหลังให้กับฉากหลังที่เป็นภาพภูมิประเทศชนบทซึ่งมีเส้นพาดกลางกรอบ
ประกอบด้วยบ้านจำนวนสองหลัง ต้นไม้หนึ่งต้นอยู่ส่วนบนทางด้านขวาของเส้นพาดกลางนั้น
ทางส่วนล่างด้านขวาของกรอบภาพซึ่งเปิดเส้นรอบวงไว้ประกอบด้วยตัวอักษรสี่บรรทัด
บรรทัดที่ 1 เขียนคำว่า มูลนิธิ
บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า เพื่อเยาวชน
บรรทัดที่ 3 เขียนว่า ชนบท
และบรรทัดที่ 4 เขียนคำย่อของมูลนิธิในวงเล็บ ว่า (มยช.)
และนอกกรอบขนานกับเส้นรอบวงเริ่มจากด้านซ้ายจรดส่วนล่างของหรอบเขียนคำขวัญของมูลนิธิว่า
เพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม

 

 

เครื่องหมายมูลนิธินี้สื่อความหมายถึงความตั้งใจของมูลนิธิที่มุ่งทำงานผ่านกระบวนการและวิธีการทำงานต่างๆ
ของมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนส่วนที่ด้อยโอกาสในสังคมทั้งที่อยู่ในชนบท
และที่จำเป็นต้องอพยพแรงงาน

 


คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

นายบุญศรี กอบบุญ ประธานมูลนิธิ
ภราดา ดร.ทินรัตน์ คมกฤส รองประธาน
นายสมบัติ ถาวร เลขานุการ
ดร.ปรีชา เดชาเลิศ เหรัญญิก
รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการ
บาทหลวงศิริชัย เล้ากอบกุล กรรมการ
นายกุลธร เลิศสุริยะกุล กรรมการ
นายถวิล หล้าพิศาล กรรมการ

กระทรวงการคลังประกาศให้ มยช. มีฐานะเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 247
"ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินประจำปี"

 

ร่วมเกื้อกูลสังคมกับ มยช.
• ช่วยเหลือ / สนับสนุน การคุ้มครองและพัฒนาเด็กตามช่วงวัย
• ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

"คุณค่า"จากการศึกษาของบุตรหลานและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
ซึ่งเป็นกลุ่มคนชายขอบ คือเกิดภาวะที่เป็น“สุข”กับผู้ที่ได้รับการศึกษา
ทั้งในด้านกายภาพ จิตใจ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งย่อมส่งผลที่ดีต่อสังคม
ที่เขาอาศัยอยู่  (โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการรัฐด้านการศึกษาของผู้มีปัญหาสถานะบุคล)


วิธีสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สามารถทำได้โดย
1. ส่งธนาณัติ หรือเช็ค พร้อมชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อ(ส่งใบเสร็จรับเงินกลับ)
สั่งจ่ายในนามมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 008-1-26909-9
ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  สาขาปทุมวัน 
พร้อมกับส่งสำเนาการโอนเงินและชื่อที่อยู่ของท่านมายังมูลนิธิเพื่อการส่งใบเสร็จรับเงินกลับ
การบริิจาคของท่านสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด


3. ติดต่อโดยตรงที่ มูลนิธิเพื่อยาวชนชนบท(มยช.) 
เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073 โทรสาร: 0-2894-2819 


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการบริจาค ไฟล์เวิร์ด แบบฟอร์ม ไฟล์ PDF

 


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

ชื่อ- นามสกุล
มงคล สุวรรณศิริศิลป์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ  งานบริหาร
E -MAIL mongkol@fry1985.org
ชื่อ- นามสกุล ญาณินี ขำคีรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ(มยช.บางบอน)
โครงการ งานบริหาร
E -MAIL aoryaninee@hotmail.com
 
ชื่อ- นามสกุล นิธิมา โรจนวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.ร้อยเอ็ด)
โครงการ  
E -MAIL nithima_n@hotmail.com
   
ชื่อ- นามสกุล ลัดดาวัลย์ หลักแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ
E -MAIL laddawan@fry1985.org , ladawan9@hotmail.com
ชื่อ- นามสกุล ณรงค์ฤทธิ์ สีหาราช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
E -MAIL nalongrit@fry1985.org
     
   
ชื่อ- นามสกุล เพชร พั่วพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานามูลนิธิ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
E -MAIL peht0123@hotmail.com
   
ชื่อ- นามสกุล อรัญ นามจันดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.ร้อยเอ็ด)
โครงการ  
E -MAIL arun@fry1985.org
     
ชื่อ- นามสกุล สุภวัฒน์ สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง ครู ศูนย์การเรียน
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
E -MAIL  -
   
ชื่อ- นามสกุล โอ มา อู - (แสงดาว)
ตำแหน่ง ครู ศูนย์การเรียน
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
E -MAIL  
       
ชื่อ- นามสกุล นาน แสง เย็น
ตำแหน่ง ครู ศูนย์การเรียน
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
E -MAIL -
     
ชื่อ- นามสกุล ซอ จอ จอ อู (ไลอู)
ตำแหน่ง ครู ศูนย์การเรียน
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
E -MAIL  
 
 
ชื่อ- นามสกุล ชัยวัฒน์ พระจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลนิธิ (มยช.บางบอน)
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนพลัดถิ่น และ
ดูแลเว็บ www.fry1985.org
E -MAIL chaiwat9994@hotmail.com
 
 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd., Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fry1985.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
(
ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )