มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

หน้าแรก

แนะนำมูลนิธิ

มยช. ร้อยเอ็ด

โครงการ

ดาวน์โหลด

ภาคีเครือข่าย

การบริจาค

 


  • การบริจาคเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
  • บริจาคสมทบทุนอาหารกลางวัน
  • อาสาสมัคร/จิตอาสา
  • เลี้ยงอาหารกลางวัน

กระทรวงการคลังประกาศให้ มยช. มีฐานะเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 247
"ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมินประจำปี"

 

ร่วมเกื้อกูลสังคมกับ มยช.
• ช่วยเหลือ / สนับสนุน การคุ้มครองและพัฒนาเด็กตามช่วงวัย
• ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

"คุณค่า"จากการศึกษาของบุตรหลานและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
ซึ่งเป็นกลุ่มคนชายขอบ คือเกิดภาวะที่เป็น“สุข”กับผู้ที่ได้รับการศึกษา
ทั้งในด้านกายภาพ จิตใจ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งย่อมส่งผลที่ดีต่อสังคม
ที่เขาอาศัยอยู่  (โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการรัฐด้านการศึกษาของผู้มีปัญหาสถานะบุคล)


วิธีสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สามารถทำได้โดย
1. ส่งธนาณัติ หรือเช็ค พร้อมชื่อที่อยู่ของท่านเพื่อ(ส่งใบเสร็จรับเงินกลับ)
สั่งจ่ายในนามมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 008-1-26909-9
ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  สาขาปทุมวัน 
พร้อมกับส่งสำเนาการโอนเงินและชื่อที่อยู่ของท่านมายังมูลนิธิเพื่อการส่งใบเสร็จรับเงินกลับ
การบริิจาคของท่านสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด


3. ติดต่อโดยตรงที่ มูลนิธิเพื่อยาวชนชนบท(มยช.) 
เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073 โทรสาร: 0-2894-2819 


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการบริจาค ไฟล์เวิร์ด แบบฟอร์ม ไฟล์ PDF

 

 

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ
โปรดติดต่อโดยตรงที่ มูลนิธิเพื่อยาวชนชนบท(มยช.) 
เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073 โทรสาร: 0-2894-2819

 

  
 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd., Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fry1985.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
(
ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )