--- อยู่ระหว่างการปรับปรุง ---

แนะนำ มยช.  
15 กรกฎาคม 2528
ดำเนินการ โครงการเพื่อเยาวชนพลัดถิ่น
15 กรกฎาคม 2531
จัดตั้งเป็นองค์กรชื่อ "ศูนย์เยาวชนพลัดถิ่น"
17 ตุลาคม 2532
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้มีสถานะเป็นมูลนิธิ
ใน นามมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
20 มิถุนายน 2533
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2537
กระทรวงการคลังประกาศให้ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
มีฐานะเป็นองค์กรเอกชน สาธารณะกุศล ลำดับที่ 247
1 พฤศจิกายน 2538
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับจดทะเบียนให้เป็นองค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
16 พฤศจิกายน 2549

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศ
ให้เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนเยาวชนชนบทก่อนที่จะจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2533 มยช. มีพื้นที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ มยช. มีสำนักงานปฏิบัติการ

ในกรุงเทพมหานครนั้น มยช. ดำเนินงานในเขตบางบอน บางขุนเทียนและจอมทอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ดำเนินการมานาน มีโรงงานขนาดย่อย เล็ก กลางและใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่รองรับแรงงานหนุ่มสาวชาวชนบทเป็นจำนวนมหาศาลเรื่อยมา จวบจนปัจจุบันนี้พื้นที่แถบนี้ยังได้กลายพื้นที่อุตสาหากรรมที่มีแรงงานชาติต่างๆ เข้ามาเป็นจำนวนมากด้วย และการที่มีแรงงานระดับต่าง ๆ เข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ก็ย่อมจะมีปัญหาหลากหลายรูปแบบปรากฏขึ้นมาด้วย

 
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อให้การช่วยเหลือ แนะนำและส่งเสริมสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กและเยาวชนชนบทที่จำเป็นต้องทำงานหารายได้ช่วย เหลือครอบครัวก่อนวัยอันสมควร
• เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปลูกฝังทัศนคติในการรักท้องถิ่นและร่วมกันจรรโลง ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
• เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษาในงานอาชีพต่าง ๆ และการให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระแก่เยาวชนชนบท
•เพื่อติดตามศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อเท็จจริงที่เป็นผลมาจากการอพยพแรงงานของคนหนุ่มสาวจากชนบท และนำเสนอผลจากการศึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดพิมพ์สื่อต่าง ๆ เพื่อการให้การศึกษาและเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
• ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
• ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

   
สำนักงานบางบอน เลขที่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819 www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ (043) 547-782-3

 

ติดตาม มยช. ทาง facebook.com/FRY.1985
  

 

 
Foundation for Rural Youth (FRY)
29 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd., Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fry1985.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 29 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
(
ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )