มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

หน้าแรก

แนะนำมูลนิธิ

มยช. ร้อยเอ็ด

โครงการ

ดาวน์โหลด

ภาคีเครือข่าย

การบริจาค

 


  • สรุปบทเรียนการเชื่อมโยงการศึกษาแม่สอด–เมียวดี
  • ISC มอบรถรับ-ส่งนักเรียนแก่ มยช
  • กิจกรรม"โรงเรียนในโรงงาน"
  • ศูนย์การเรียนเด็กฯ

 

“สรุปบทเรียนและก้าวต่อไปจากการเชื่อมโยงการศึกษาแม่สอด–เมียวดี”
“Lessons Learnt and Next Steps to Education Associated to the Mae Sot and Myawaddy Border Meeting”

26 – 27 November 2015
Wattana Village Resort, Mae Sot, Tak Province Thailand

การศึกษา เป็นปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) โดยการได้รับการศึกษานำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีหรือมีสุขภาวะของบุคคล ส่งผลต่อโอกาสในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และมีทักษะที่จำเป็นในการดำรง ชีวิต การอ่านออก เขียนได้ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ การศึกษาสำหรับเด็กตามแนวชายแดนจะเป็นกลไกของการเชื่อมประสานระหว่างผู้ ปกครองกับระบบบริการสุขภาพที่มีในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนอีก ด้วย การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและไม่ตกหล่นจากระบบการศึกษา จึงเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพตามไปด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทและมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มี ปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ (ศสร.) โดยยุทธศาสตร์หนึ่งของโครงการ คือการดำเนินงานนำร่องเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างศูนย์การเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโรงเรียนในเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ทำงานร่วมกันกับเขตการศึกษาเมืองเมียวดี โดย Non-formal Primary Education Project (NFPE Project) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์การยูนิเซฟ ประเทศเมียนมา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเปลี่ยน แปลงในบริบทอาเซียนอีกด้วย

โครงการฯ มีผลการดำเนินงานร่วมกันที่เป็นรูปธรรม มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สสส. ร่วมกับ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และเขตการศึกษาเมืองเมียวดี โดย NFPE Project จึงกำหนดจัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและบทเรียนการทำงานที่เกิดขึ้น และหารือแนวทางการทำงานในอนาคตร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และระหว่างสอง ประเทศต่อไป

เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างชาติในประเทศไทย และนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่นในประเทศเมียนมาและภูมิภาคอาเซียน สรุปบทเรียนการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างกันในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย และเมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และสร้างการรับรู้การศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในมิติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างชาติและแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหารือแนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างประเทศไทยและเมียนมาใน อนาคต

 

<- อ่านต่อ ->

Ito Supporting Comity (ISC)จากญี่ปุ่น มอบรถรับ-ส่งนักเรียนแก่ มยช

 

คุณShinrei Ito ท่านประธานของ Ito Supporting Comity (ISC) และเจ้าหน้าที่ของ ISC มอบรถสำหรับรับ-ส่งนักเรียน และใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิเ พื่อ เยาวชนชนบท โดยนายบุญศรี กอบบุญ ประธานมูลนิธิฯ และนายสมบัติ ถาวร ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ มยช. และเด็กๆ ศูนย์การเรียน มยช. รับมอบ

มยช. ขอขอบพระคุณ คุณชินราย อิโต๊ะ Shinrei Ito และเจ้าหน้าที่ ISC ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในค วามพยายามของ มยช.ในการจัดการศึกษาให้กับ เด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในครั้งนี้

<- อ่านต่อ ->


สนุกสนานครึกครื้น ด้วยการสื่อสารสองภาษา โครงการ"โรงเรียนในโรงงาน"

 

การทำงานร่วมกันในสถานประกอ บการ พนักงานมีภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อแตกต่างกัน การสื่อสารในการทำงานยากลำบ ากและทำให้ขาดประสิทธิภาพใน การทำงาน การเรียนรู้ภาษาร่วมกันจึงเ ป็นแนวทางหนึ่งสำหรับการลดค วามแตกต่าง

บริษัท กรุงเทพเลเบิล จำกัด และ
บริษัท ไฮเทคเอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ในรูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันสองภาษา "ภาษาไทย-ภาษาพม่า" บรรยากาศน่าเรียนรู้ มีรอยยิ้ม สนุนกสนาน ทั้งผู้จัดและผู้เรียน

ขอขอบคุณ โครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบ บการจัดการศึกษาที่เหมาะสมก กับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแ รงงานข้ามชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส ร้างเสริมสุขภาพ สสส.

<- อ่านต่อ ->

 

เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นสองเขตในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานมาก ส่วนใหญ่จะมาทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยสภาพการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับน้อยและต่ำกว่ามาตรฐานการจ้างงานตามที่กฎหมายกำหนด ค่าครองชีพที่สูงแต่รายได้ต่ำ ส่งผลให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติทำงานทั้งสองคนไม่สามารถที่จะมอบหมายภาระในการดูแลบุตรหลานไว้กับใครคนใดคนหนึ่งได้
     มยช. จึงได้จัดให้มี ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ มยช. ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กลูกแรงงานข้ามชาติที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ในการลดความเสี่ยงในอันที่อาจจะต้องเผชิญกับอันตรายและการถูกละเมิดต่างๆ  และเด็กเหล่านี้จะได้รับการดูแลและพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ศูนย์การเรียนฯ จัดกระบวนการเรียนรู้กับเด็ก อายุระกว่าง 4 - 15 ปี จำนวน 80 คน ในระดับอนุบาล เตรียมประถมศึกษา และ ประถมศึกษา(หลักสูตร กศน.)

   
   
 
Foundation for Rural Youth (FRY)
59/118-120 Soi Ekkachai 89/4, Ekkachai Rd., Bang Bon, Bangkok 10150
Tel. (662) 416 8073-4 Fax (662) 894 2819
Website: www.fry1985.org

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
เลขที่ 59/118-120 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 89/4
ถนน เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org
www.facebook.com/FRY.1985

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
เลขที่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3
(
ตู้ ปณ.15  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 )